Uslovi kupovine

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo MY HOUSE DOO ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti od strane MY HOUSE DOO. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Tačnost informacija

e-merkur.rs nastoji da opisi proizvoda, cene i slike budu što precizniji kao i da raspoloživost proizvoda bude ažurna. Međutim, ne možemo da garantujemo da su sve informacije potpune i bez grešaka. Sve potencijalne greške su nenamerne i izvinjavamo se na eventualnoj neprijatnosti.

Zadržavamo pravo na ispravljanje pogrešnih informacija i ažuriranje proizvoda u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Cene proizvoda

Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima (RSD).

Radno vreme

Online poručivanje radi od 00-24h, 7 dana u nedelji, osim kada u slučaju tehničkih problema ili tokom redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, uz obaveštenje o tome. Poručivanje telefonom se može obaviti svakog radnog dana od 09-16h.

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite.

Ako proizvod iz bilo kog razloga nije ispravan ili je oštećen molimo Vas da nas obavestite odmah nakon prijema proizvoda. Mi ćemo izvršiti zamenu proizvoda u najkraćem mogućem roku, osim ukoliko je proizvod oštećen ili pokvaren neadekvatnim rukovanjem ili drugim okolnostima koje su navedene na garantnom listu. Ukoliko kasnije u garantnom roku, eventualno, dođe do kvara obratite se ovlašćenom servisu čiji se kontakti nalaze na garantnom listu.

Takođe, potpisivanjem izjave o odustanku u roku 14 dana od dana prijema artikla možete bez obrazloženja odustati od ugovora zaključenog na daljinu tj. vratiti nam kupljenu robu. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe.

Potrošač je dužan da trgovcu robu vrati u ispravnom stanju, u originalnoj ambalaži, sa svom pratećom dokumentacijom. Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi kupac.


Prava i obaveze potrošača/trgovca i način i postupak rešavanja reklamacija

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o

trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013), direktor firme MY HOUSE DOO Beograd–Novi Beograd, Partizanske avijacije 4, dana 15.09.2016. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU I POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA


Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak rešavanja reklamancija potrošača na nedostatke

prodatog proizvoda kupljenog na web-sajtu www.e-merkur.rs

 

I OPŠTE ODREDBE

 
Član 1.

Trgovac prodaje robu putem gore navedenog internet sajta potrošačima, vodeći računa o pravima potrošača i pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.

Član 2

Trgovac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3.

Potrošač u smislu ovog Pravilnika koju uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

Član 4.

Ukoliko je proizvod u prodaji i ima neke nedostatke, takav proizvod se obeleževa sa „oštećena roba“ a njegovo stanje se opisuje na internet sajtu.

 

II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 5.

Potrošač ima pravo da prilikom kupovine na daljinu putem gore navedenog internet sajta vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe, ima pravo na bezbednost, pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe, pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.

Član 6.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini.

Član 7.

Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaz da je proizvod kupljen na gore navedenom internet sajtu.

Član 8.

Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima

robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu

plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i

načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu

nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i

propisima koji uredjuju trgovinu.

Član 9.

Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda račun sa svim propisanim elementima.

 

III OBAVEZE TRGOVCA

Član 10.

Trgovac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i

sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.

Član 11.

Trgovac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste

robe.

Član 12.

Trgovac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili

dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i kakrakteristikama robe.

 

IV POSTUPAK REKLAMACIJE

Član 13.

U slučaju kvara proizvoda u garantnom roku ili u periodu saobraznosti, potrošač se obraća ovlašćenom servisu čiji se podaci nalaze na garanciji-izjavi o saobraznosti i na način koji je opisan u garantnom listu ili instrukcijom od strane servisa, servis vrši popravku ili zamenu reklamirane robe. U slučaju nemogućnosti popravke ili zamene robe, potrošač se obraća prodavcu koji ima obavezu da u što kraćem roku ( u skladu sa zakonom prihvati i reši reklamaciju ).

Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu računa o kupljenj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, garancija, izjava o saobraznosti i dr.)

Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca.

Član 14.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem on-line porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe.

Potrošač je dužan da robu vrati u ispravnom stanju, u originalnoj ambalaži, sa svom pratećom dokumentacijom trgovcu o sopstvenom trošku. Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe

Trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, u roku od 14 dana od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku.

Ako je trgovac omogućio potrošaču da elektronskim putem popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca obavesti bez odlaganja u pisanoj ili elektronskoj formi.

Član 15.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti i otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Član 16.

Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Član 17.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijskim oštećenjem pri upotrebi proizvoda ili nepravilnim održavanjem robe.

Član 18.

MY HOUSE DOO odnosno odgovorno lice, prilikom prijema reklamacije od strane potrošača u evidenciji o primljenim reklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim podacima:

  • O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
  • Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
  • Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
  • Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
  • Odluku o odgovoru potrošaču,
  • Datum dostavljanja te odluke,
  • Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač ;
  • Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
  • Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.

Reklamacioni list se popunjava u 2 primerka.


Član 19.

Reklamacija se podnosi usmeno ili pismeno u okviru radnog vremena telefonom, poštom ili elektronskim putem

O reklamaciji odlučuje se odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije.

O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.


Član 20.

Po reklamaciji kupca može se doneti odluka:

 1.Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca

 2.Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom

 3.Da se isplati dogovoreni iznos novca kao umanjenje cene po osnovi nedostatka na robi, uz saglasnost kupca

 4.Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu

 5.Da se ne prihvati reklamacija

 

Član 21.

Za maloletna lica reklamaciju mogu izvršiti samo roditelj odnosno staratelj

Reklamacijama podleže i roba prodata pod oznakom „akcija“, „popust“, „sniženje“, itd.

Reklamaciji ne podleže roba koja se prodaje sa oznakom “roba sa nedostatkom”.

 

V OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI

Član 22.

Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema kupcu, odgovorno lice u smislu ovog Pravilnika je Direktor.

 

VI OSTALE ODREDBE

Član 23.

Ovlašćeno lice u prodaji dužno je da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim reklamacijama kupaca i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Član 24.

Rešene reklamacije, za koje je izdat novi proizvod, odnosno dat nalog za povraćaj kupovnog iznosa ili je isplaćeno umanjenje cene, dostavljaju se sa odgovarajućim razduženjima knjigovodstvu.

 

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Potrošač jima mogućnosti da na sajtovima pre kupovine pročita Prava I Obaveze potrošača, gde je detaljno opisano vodjenje i rešavanje reklamacije, kao I ovaj pravilnik

Član 26.

Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Član 27.

Pravilinik se primenjuje počev od dana donošenja.

 

Beograd, 15.09.2016 godine

MY HOUSE DOO